huisregelement

Lesruimte & atelier: Fashionstudio

Dorpstraat 23, 2990 te Wuustwezel ( in het steegje)

website: www.fashionstudio.be        e-mail: fashionstudiobe@hotmail.com

 

In de fashionstudio worden naailessen, cursussen en opleidingen gegeven.

De lestijden staan op de site ( onder contacten) aangegeven.
Een cursist heeft de verplichting om zich af te melden voor de les. Dit kan per mail, telefonisch of sms.
Een gemiste les zonder afmelding of net voor de les begint afmelden kan om organisatorische redenen niet worden ingehaald en geen restitutie van het lesgeld. ( zie ook artikel 6)
 
Algemene voorwaarden:

 

Artikel 1: inschrijving:
Inschrijving voor naailes, cursus, opleiding of docent vind plaats door middel van inzending van het ingevulde inschrijfformulier. De inschrijving wordt bevestigd via e-mail als zijnde inschrijving met daarbij de startdata en behorende nota. Na betalen van de nota is de inschrijving definitief. Dit kan op voorhand of tijdens de eerste les zijn. Zonder betaling ben je niet definitief ingeschreven.
 
Artikel 1A: abonnement of 10 beurtenkaart
De cursist maakt bij de inschrijving de keuze uit een maandelijkse abonnement met onbeperkte tijd of een 10 beurtenkaart die na de eerste stempel 4 maanden geldig is of 6 maanden geldig is. Het lesgeld van een abonnement is € 45,00 per maand, de 10 beurtenkaart 4 maanden geldig na stempel € 125,00 of 6 maanden geldig na eerste stempel € 150,00.
 
Artikel 2: Tussentijdse beëindiging, bedenktijd en annulering
Als de cursist om welke reden dan ook niet meer wil deelnemen aan naailes, een cursus of opleiding, heeft de cursist met zowel een abonnement of met een 10 beurtenkaart 1 maand opzegtermijn bij naailessen ( € 45,00) en 2 maanden opzegtermijn bij cursussen en opleidingen (€ 90,00), ingaande bij de eerstvolgende nieuwe maand na de opzegging. Met een 10 beurtenkaart heeft de cursist geen restitutie van geld als deze nog niet volledig gestempeld is.
Komt de cursist na een aantal maanden of langer terug om de naailes, cursus of opleiding te hervatten, dan wordt de opzegtermijn omgezet in lesgeld van de maand dat zij de lessen heeft hervat.
De opzegging dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden, met opgaaf van redenen. Zonder opzegging per mail gaat het maandelijkse lesgeld gewoon door. Bij niet betalen van het lesgeld na opzegging binnen 1 kalendermaand wordt het bedrag verhoogd met rente en een gerechtsdeurwaarder ingesteld.
Binnen 7 dagen na datum op de bevestigingsbrief kan de inschrijving zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits deze nog niet van start is gegaan. Deze intrekking dient schriftelijk te geschieden. Na deze bedenktijd van 7 dagen is de cursist tenminste EUR 25,- inschrijfgeld verschuldigd.   
 
Artikel 3: Kosten en betaling
De prijs van de lesgelden en inschrijfgelden staat bij iedere cursus/ opleiding vermeld. Een prijsklasse van de totale cursus/ opleiding is op aanvraag verkrijgbaar. Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.
De reiskosten van de woon- of verblijfplaats van de cursist naar Wuustwezel en visa versa, en de verblijfskosten tijdens de cursus komen geheel voor rekening van de cursist. Lesgelden dienen te voldaan tussen de 1e en 10e van de maand.
Als de cursist een cursus of opleiding wilt starten wordt er altijd inschrijfgeld in rekening gebracht.
Inschrijfgelden dienen tegelijkertijd met een cursusboek te voldoen. Vraagt de cursist na een module een nieuwe cursusboek aan moet deze eerst voldaan zijn alvorens zij kan starten met een nieuwe module.
Naailessen en workshops hebben geen inschrijfgelden.
 
Artikel 4: Rente en kosten
Indien verschuldigde lesgelden niet worden voldaan binnen gesteld termijn, dan zal de cursist hierop aangewezen worden om spoedig het bedrag over te maken. Mocht het lesgeld uit blijven dan wordt het lesgeld per week verhoogd met bijkomende rente. Evenals bij opzegging zal het lesgeld binnen een maand voldaan moeten worden. Indien de cursist om welke reden dan ook nog niet het lesgeld voldoet wordt er een aanmaning verstuurd en een incassobureau ingeschakeld. De kosten zullen ter laste zijn van de cursist. Tevens zal de toegang per direct ontzegt worden.
 
Artikel 5: Ontbinding
Fashionstudio is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.
 
Artikel 6: afwezigheid en inhalen van de cursist:
Ingeval van ziekte van de cursist zal fashionstudio zich inspannen om de lessen die de cursist gemist heeft op een andere tijdstip in te halen. De cursist heeft geen recht op restitutie van cursusgeld. 
Wanneer een cursist om welke reden dan ook niet tijdens de les aanwezig kan zijn is het voor de cursist van belang dat zij dit spoedig doorgeeft per mail, sms of telefonisch. Dit 12 uur voortijds, mits uitzonderingen van acute ziekte, overwerk of in sommige persoonlijke redenen.
Een gemiste les mag onder een aantal voorwaarden worden ingehaald:
Voortijdig laten weten ( 12 uur)
Ziekte,
Andere omstandigheden die 12 uur van te voren zijn doorgegeven.
Bij late en niet geldende redenen of niet opdagen geven we geen restitutie van lesgeld en kan de les niet worden ingehaald.
Ga je op vakantie dan bespreken we de situatie hoe deze of kan worden ingehaald of opgelost kan worden.
 
Artikel 7: Overmacht
Fashionstudio behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke docent te vervangen.
Ingeval van ziekte van de docent zal fashionstudio zich inspannen ofwel de betreffende docent te vervangen ofwel vervangende data voor de gemiste lessen te vinden binnen het betreffende cursusjaar.
Met het vermelde in bovenstaande alinea wordt fashionstudio geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en deswege heeft de cursist geen recht op verdere schadevergoeding.
 
Artikel 8: Cursusboeken en cursusmateriaal
Fashionstudio betracht de nodige zorgvuldigheid bij de samenstelling en controleren van de door hen gemaakte lesboeken en zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen gevraagd kan worden om fouten hierin te voorkomen. Fashionstudio staat evenwel niet in voor de volledigheid en de juistheid van de hierin vervatte informatie (bijvoorbeeld in verband met drukfouten e.d.). De intellectuele eigendomsrechten op de door de fashionstudio uitgegeven lesboeken blijven ter allen tijden bij de rechthebbenden van Topais.
 
Het gebruik van de lesboeken anders dan voor de studie van de cursist is niet toegestaan evenmin als het verkopen of het afstaan daarvan aan derden. Het tijdens de cursus aan de cursisten ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van fashionstudio worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de cursus.
 
 
Artikel  9: Bruikleen van naaimachines en overlockmachines:
Bruikleen van naaimachines: De cursist zorgt ze met respect omgaat met de bruikleen naaimachine. Bij onzorgvuldig gebruik mag de fashionstudio de cursist weigeren. Het gebruik van de overlock machines zijn op eigen risico. Bij onzorgvuldig omgaan met de machine kan de toegang tot de overlock machines worden geweigerd. Mocht het kledingstuk die de cursist aan het maken is kapot gaan, door onzorgvuldig gebruik, dan is de fashionstudio niet aansprakelijk voor de schade die de cursist heeft aangericht. Wanneer de cursist een naaimachine of lockmachine kapot maakt, dan is zij verplicht de machine te vernieuwen. 
 
Artikel 10: Examens
De opleidingen en cursussen worden 2x per jaar op locatie afgenomen. Wanneer de cursist examen wilt doen krijgt zij bij aanmelding een examenreglement met nota die 6 weken voor examendata moet worden voldaan. De nota wordt betaald aan de fashionstudio. Wanneer de betaling achterwege blijft heeft de cursist geen recht op het afleggen van het examen.
In het examenreglement staan zaken die de cursist in acht moet houden, onder andere dat de cursist haar lesboeken mee moet nemen naar het examen.
Als de cursist geen examen wilt afleggen, maar wel alle modules of module van een opleiding heeft afgemaakt en is nagekeken, krijgt men bij meervoudige modules deelcertificaten en een eindcertificaat. Bij enkelvoudige modules is dit een certificaat.
De naaicursus valt niet onder een cursus of opleiding.
 
Artikel 11: Aansprakelijkheid
De docent geeft haar opleiding / cursus en adviezen naar eer en geweten. Fashionstudiol aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.
   
Artikel 12: Brochures e.d.
Aan de van Fashionstudio afkomstige brochures, formulieren enz. kunnen geen rechten worden ontleend voorzover deze afwijken van de rechten zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 13: Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 
Artikel 14: Klachtenprocedure
Alle mogelijke klachten dienen schriftelijk dan wel per e-mail te worden ingediend bij:
www.fashionstudio.be
en worden vertrouwelijk behandeld. Binnen veertien dagen ontvangt de aanklager een schriftelijke reactie waarin de verdere afhandeling wordt beschreven.
 
Wuustwezel, 18-11-2016