evaluatie reglement

Waarom evaluaties?

Binnen de opleidingen evalueert je docent het verloop van het leren als resultaat van het leerproces. Met de onderstaande evaluaties heeft de docent de volgende doelen voor ogen:

 1. Beoordelen of de leerplandoelstellingen voldoende bereikt zijn om op het einde van een opleiding of cursus een certificaat of getuigschrift te kunnen afleveren.
 2. Beoordelen of de in het leerplan geformuleerde *sleutelvaardigheden bereikt zijn om op het einde van een opleiding of cursus een certificaat of getuigschrift te kunnen afleveren.

*Sleutelvaardigheden zijn brede vaardigheden en persoonsvormende attitudes die verweven zijn met alle kennis, vaardigheden en competenties die je aanleert binnen een opleiding en kunnen ook buiten het studiegebied of opleiding ingezet worden (bijvoorbeeld accuratesse, zelfstandigheid, kritische ingesteldheid, …). 

 

 1. Ondersteuning in het leerproces te geven met de volgende didactiek.
 • Regelmatige feedback over je leervorderingen.
 • Begeleiding en bijsturen

 

Welke evaluatie vormen krijg je als cursist?

Om je leerproces zo goed mogelijk te begeleiden maakt Topais gebruik van de volgende soorten evaluaties.

 1. Procesevaluatie: tijdens de lessen observeert je docent je regelmatig terwijl je aan het werk bent. Op basis van deze evaluatie zal de lesgever je leren bijsturen. Via deze procesevaluatie word je begeleid tijdens je leerproces en worden mogelijke tekorten opgespoord en geremedieerd.
 2. Productevaluatie: wanneer een bepaald onderdeel van de opleiding is afgewerkt, en/of op het einde van de module, toon je via geïntegreerde opdrachten aan dat je bepaalde technieken, handelingen en/of sleutelvaardigheden voldoende beheerst.

Deze evaluatie kan gebeuren aan de hand van:

Een oefening of opdracht: tijdens het maken van een opdracht toon je aan dat je bepaalde technieken, handelingen en/of sleutelvaardigheden voldoende beheerst. Op basis van deze evaluatie geeft de docent je feedback over je beheersing van deze technieken of handelingen.

Een werkstuk: tijdens het maken van een werkstuk toon je aan dat je bepaalde technieken, handelingen en/of sleutelvaardigheden kunt combineren om een product te maken. Op basis van deze evaluatie geeft de lesgever je feedback over je beheersing van deze technieken of handelingen.

Zelfevaluatie: met behulp van specifieke evaluatie-instrumenten kan je zelf nagaan in welke mate je bepaalde inhouden, technieken, handelingen en/of sleutelvaardigheden beheerst.

Na elke evaluatie krijg je feedback van de docent. Deze gebeurd mondeling. Feedback heeft als doel je informatie te geven over de mate waarin je bepaalde inhouden, handelingen, technieken en sleutelvaardigheden beheerst. Belangrijk hierbij is dat je als cursist ook mee verantwoordelijkheid opneemt voor je eigen leerproces en je zelf aan de slag gaat met de feedback van je docent.

 

Hoeveel keer wordt er geëvalueerd?

Alle leerplandoelstellingen worden bij opleidingen en cursussen minimum 2 keer beoordeeld aan de hand van een combinatie van proces- en productevaluatie. Hierdoor krijg je de kans om na feedback van je docent verder te groeien in je competentieontwikkeling.

 

De beoordeling:

De beoordeling is de bepaling van het eindoordeel en houdt je docent rekening met alle evaluaties die gebeurd zijn. Zowel de procesevaluaties als productevaluaties maken deel uit van het eindoordeel.

Wanneer bij het eindoordeel blijkt dat bepaalde leerplandoelstellingen die cruciaal zijn voor deze opleiding niet bereikt zijn, kan je als cursist niet slagen voor de opleiding / cursus. De puntenvrije communicatie van de evaluatie rekening houden met de eigenheid van lerende volwassenen 

communiceert de lesgever je geen punten na een evaluatie, maar wel een kwalitatief oordeel gebaseerd op onderstaande schaal.

Ook op het certificaat of het getuigenschrift worden geen percentages gebruikt.

 

Hoe ziet de beoordelingsschaal eruit?

De beoordelingsschaal ziet er als volgt uit:

 1. Onvoldoende:      Je hebt de vereiste leerstof, vaardigheden, technieken en/of sleutelvaardigheden voor het onderdeel nog niet begrepen.
 1. Voldoende:          Je hebt een basisbeheersing van de leerstof, vaardigheden, technieken en/of sleutelvaardigheden voor het onderdeel.
 2. Goed:                 Je beheerst de leerstof, vaardigheden, technieken en/of sleutelvaardigheden voor het onderdeel en kan dit vlot toepassen.
 1. Zeer goed:          Je kunt de leerstof, vaardigheden, technieken en/of sleutelvaardigheden voor het onderdeel spontaan toepassen in andere                            opleidingsonderdelen en contexten.