betalingswijzen en algemene voorwaarden

Betalingswijzen

Je wilt graag lerares worden en hebben we hieronder een schema voor je met alle betalingswijzen.

omschrijving standaard opleidingen standaardopleidingen met specialisatie
1 termijn met 10% korting op het totaal bedrag € 1.656,00 € 1.935,00
In 2 termijnen met 5% korting op het totaal bedrag Per termijn: € 874,00 Per termijn: € 1021,25
Voorschot van 6 maanden + € 15,00 *administratiekosten en 18 termijnen Voorschot: € 627,00 Voorschot: € 660,00
18 termijnen: € 68,20 18 termijnen: € 75,25
Voorschot van 3 maanden + € 15,00 *administratiekosten en 18 termijnen Voorschot: € 321,00 Voorschot: € 337,50
18 termijnen: € 85,20 18 termijnen: € 91,35
Maandelijkse afbetaling inclusief *administratiekosten € 107,00 per maand voor 18 termijnen € 112,50 per maand voor 20 termijnen

* administratiekosten worden gehanteerd bij maandelijkse afbetalingen. Wanneer er geen voorschot betaald wordt zitten de maandelijkse administratiekosten in het maandbedrag verwerkt.

Algemene voorwaarden

 Leslocatie: Fashionstudio, Kruisweg 10, 2990 Wuustwezel
 
Inschrijving opleidingen lerares
Voor de opleidingen lerares vind de inschrijving plaats door middel van inzending van het ingevulde inschrijfformulier. De inschrijving wordt bevestigd via e-mail met daarbij behorende nota. Na het betalen van het volledige bedrag, helft, voorschot of eerste termijn is de inschrijving pas definitief. Dit is enkel mogelijk per overschrijving via de bank.
 
Exclusief contract
Bij aanvang ontvangt de potentiele lerares een exclusief contract met vermelding van zaken die ten gunste komen voor de lerares.
In dit contract wordt onder andere de lesruimte van de lerares vermeld met daarbij het alleen recht met een straal van 10 km. Binnen deze straal bevind zich geen concurrentie van andere leraressen. De
Dit contract wordt overgedragen tijdens de eerste les.
 
Toelating en selectie
De fashionstudio bepaald welke lerares er wordt toegelaten door middel van selectie.
1. De locatie van de lerares. ( zie exclusief contract)
2. Competenties waarover de toekomstige lerares moet beschikken.
 
Duur van de opleidingen
De duur van de opleidingen zijn zeer afhankelijk van
 
Kosten
De totale kosten van de opleidingen staan  vermeld op de site. Dit betreffend volledige opleidingen die tot stand zijn gekomen door:
1. alle lesboeken die nodig zijn voor de opleidingen.
2. Lesgelden
3. bijbehorend tekenpakket, stof voor werkstukken
4. tentamengelden
5. examengelden
Onze diensten zijn vrijgesteld van BTW. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.
De reiskosten van de woon- of verblijfplaats van de lerares naar Wuustwezel en vica versa en de verblijfkosten tijdens de opleidingen komen geheel voor rekening van de lerares.
 
Betalingsvoorwaarden
In het bovenstaande schema bevind zich een keuzepallet van betalingswijzen waar de lerares de voor haar/ hem juiste keuze kan bepalen.
Deze keuze van de lerares komt op de bevestiging vast te staan. De keuze kan tijdens de opleidingen niet meer gewijzigd worden.
* Alle betalingen, welke vorm de lerares kiest moet voor aanvang van de opleidingen bijgeschreven staan op de rekening.
Alle vormen van betalingen worden op in bevestigingsbrief genoteerd. Als de lerares niet het bedrag in 1 of 2 keer kan betaling en in termijnen betaald, met voorschot of zonder, dan krijgt de lerares een bijlage waarin de duur van de termijnen staan vermeld en het bedrag. Ieder termijn moet betaald worden tussen de 1e en de 10 van de nieuwe maand.
 
 
Bedenktijd, annulering en tussentijdse beëindiging
Binnen 7 dagen na de inschrijving kan deze zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de lerares nog niet van start is gegaan.
Deze intrekking dient schriftelijk ( via mail) te geschieden. Na deze bedenktijd van 7 dagen is de lerares tenminste € 50,- administratiekosten verschuldigd.
Bij tussentijdse beëindiging tijdens de opleidingen bestaat er geen recht op restitutie, specifieke *uitzonderingen daargelaten. De maandelijkse aflossingen blijven tot het einde van de opleidingen opeisbaar.
* uitzonderingen: plotseling ziekte of ongeval.
 
Lesboeken en lesmaterialen
Bij aanvang van de opleiding krijgt de lerares het de eerste module van de opleiding met lesmaterialen uitgereikt. De daarop komende lesboeken worden pas uitgereikt na afronding van een module of examen.
Topais betracht de nodige zorgvuldigheid bij de samenstelling en controleren van de door hen gemaakte lesboeken en zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen gevraagd kan worden om fouten hierin te voorkomen. Fashionstudio staat evenwel niet in voor de volledigheid en de juistheid van de hierin vervatte informatie (bijvoorbeeld in verband met drukfouten e.d.). De intellectuele eigendomsrechten op de door Topais uitgegeven lesboeken blijven te allen tijde bij de rechthebbenden.
Het gebruik van de lesboeken anders dan voor de opleidingen van lerares is niet toegestaan evenmin als het verkopen of het afstaan daarvan aan derden. Het tijdens opleidingen aan de lerares ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van Topais / fashionstudio worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de opleidingen.
 
Tentamens en examens
Tentamens worden na een module van een opleidingen afgelegd. De examens voor lerares worden na een afgeronde opleiding afgenomen, maar nog niet uitgereikt aan de lerares. Na de leraressenopleiding met bijbehorende stage worden alle diploma`s van de afgelegde examens in 1 keer uitgereikt.
 
Overmacht
Ingeval van ziekte van de docent zal fashionstudio zich inspannen ofwel de betreffende docent te vervangen ofwel vervangende data voor de gemiste lessen te vinden binnen het betreffende cursusjaar.
Met het vermelde in bovenstaande alinea wordt fashionstudio geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de lerares te hebben voldaan en deswege heeft de lerares geen recht op verdere schadevergoeding.
Ingeval van ziekte van de lerares zal fashionstudio zich inspannen om de lessen die de cursist gemist heeft op een andere tijdstip in te halen. De lerares heeft geen recht op restitutie van het opleidingsgelden.
De door de lerares verzuimde lessen, om welke redenen dan ook, kunnen om organisatorische redenen niet ingehaald worden. De lerares heeft als dan ook geen recht op restitutie van de opleidingsgelden.
 
Aansprakelijkheid
De docent geeft haar opleiding / cursus en adviezen naar eer en geweten. Fashionstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.
 
Ontbinding
Fashionstudio is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.
  
Brochures e.d.
Aan de van Fashionstudio afkomstige brochures, formulieren enz. kunnen geen rechten worden ontleend voorzover deze afwijken van de rechten zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.
 
Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 
Klachtenprocedure
Alle mogelijke klachten dienen schriftelijk dan wel per e-mail te worden ingediend bij:
Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Binnen veertien dagen ontvangt de aanklager een schriftelijke reactie waarin de verdere afhandeling wordt beschreven.